Budowa domu na zgłoszenie

   Po zakupie działki, jako jej właściciel, zobowiązany jesteś wykonać wszystkie procedury jakie pozwolą Ci zgłosić obiekt do budowy. Zgłoszenie to dokument, który musisz złożyć do wydziału architektury w odpowiednim dla inwestycji starostwie. Projekt budowlany jest jednym z najważniejszych załączników do zgłoszenia budowy, jednak sam projekt  nie wystarczy. Oto kilka kroków jakie musisz poczynić, aby dokonać formalności związanych ze złożeniem tego dokumentu. W urzędzie gminy należy uzyskać  wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo warunki zabudowy. W sytuacji, gdy nasza działka nie jest objęta MPZP, występujemy wówczas o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy poprzez złożenie w urzędzie odpowiedniego wniosku.

   Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta poprzez upoważnionego urzędnika. Taka procedura zajmuje – w zależności od gminy i stopnia skomplikowania sprawy – od 2 miesięcy do nawet roku (choć w rzeczywistości urząd nie ma wyznaczonego, ustawowego terminu na wydanie decyzji). W przypadku, gdy działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, wypis i wyrys z miejscowego planu uzyskasz o wiele szybciej – w ciągu kilku dni, a czasem nawet „od ręki”. Często MPZP jest dostępny na stronach konkretnych urzędów. Mając MPZP lub WZ należy dokładnie sprawdzić wymagania w nich zawarte, odnoszące się do konkretnej działki, aby mieć pewność wyboru odpowiedniego projektu pasującego do uwarunkowań terenowych i obowiązujących wymagań urzędowych.

   Uprawniony geodeta musi wykonać aktualną mapę do celów projektowych w skali 1 : 500. Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa, która jest niezbędna do wykonania projektu budowlanego w Polsce. Na tę mapę architekt nanosi elementy planowanej inwestycji. Kluczowym załącznikiem do wniosku jest projekt budowlany, który zawsze jest składany w czterech egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostaje w urzędzie, drugi trafia do miejscowego organu nadzoru budowlanego, pozostałe dwa egzemplarze projektu – opieczętowane – wracają do Ciebie. Jeden możesz zachować dla siebie jako kopię archiwalną, a drugi udostępnij Kierownikowi Budowy. Wybór odpowiedniego projektu domu to niezwykle istotna kwestia. Pamiętaj, projekt musi pasować do wymiarów działki, wytycznych określonych przez urząd konkretnej gminy oraz spełniać Twoje indywidualne wymagania. Z tego względu w M3 System zawsze polecamy naszym klientom wykonanie projektu indywidualnego, dzięki czemu możesz zaplanować budynek idealnie odpowiadający Twoim wyobrażeniom na temat swojego wymarzonego domu. Kompletny projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

 • część opisową,
 • część architektoniczną,
 • część konstrukcyjną,
 • część instalacyjną,
 • charakterystykęenergetyczną,
 • zgody na zmiany.

   Projekt Zagospodarowania Terenu – sporządza go Architekt  na aktualnej mapie do celów projektowych. Obejmuje on: określenie granic działki / terenu inwestycji, usytuowanie, obrys oraz układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu i przyłącza, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Zaadaptowany projekt gotowy wymaga przede wszystkim  przygotowania projektu zagospodarowania terenu, czyli mapy do celów projektowych Twojej działki z zaznaczonym obrysem domu, przyłączami, instalacjami, małą architekturą, projektowaną zielenią itp. Przy wyborze projektu indywidualnego te kwestie zostają od razu uwzględnione w projekcie i nie wymagają już adaptacji przez innego architekta. Warto jedna zaznaczyć, że lokalny architekt często oferuje w swoich usługach złożenie w urzędach odpowiednich dokumentów związanych ze zgłoszeniem budowy, co zdejmuje z Ciebie – z reguły uporczywe i czasochłonne – procedury.

   Następnie projekt musi zostać zaadoptowany (dostosowany) do warunków terenowych (stref: wiatrowej, śniegowej, przemarzania). W tym momencie na Twoje życzenie uprawniony architekt może jeszcze dokonać zmian w projekcie, a następnie przygotować projekt zagospodarowania terenu.

   Projekt Zagospodarowania Terenu – sporządza go Architekt  na aktualnej mapie do celów projektowych. Obejmuje on: określenie granic działki / terenu inwestycji, usytuowanie, obrys oraz układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu i przyłącza, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Zaadaptowany projekt gotowy wymaga przede wszystkim  przygotowania projektu zagospodarowania terenu, czyli mapy do celów projektowych Twojej działki z zaznaczonym obrysem domu, przyłączami, instalacjami, małą architekturą, projektowaną zielenią itp. Przy wyborze projektu indywidualnego te kwestie zostają od razu uwzględnione w projekcie i nie wymagają już adaptacji przez innego architekta. Warto jedna zaznaczyć, że lokalny architekt często oferuje w swoich usługach złożenie w urzędach odpowiednich dokumentów związanych ze zgłoszeniem budowy, co zdejmuje z Ciebie – z reguły uporczywe i czasochłonne – procedury.

   Od 28 czerwca 2015 r. obowiązuje, zmienione prawo budowlane. Od tego właśnie dnia wystarczy zgłoszenie i uzyskanie tzw. „milczącej zgody”. Dzięki temu budowę można rozpocząć już po miesiącu. Nowym trybem, oprócz wiat, budynków gospodarczych i obiektów małej architektury, zatwierdzane są przede wszystkim domy jednorodzinne. Są to wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Dodatkowo do wolnostojących budynków jednorodzinnych dopisano również garaże. Możliwość budowania bez pozwolenia pozwala także na wykonanie większego oczka wodnego – aktualnie jego wymiar może być równy 50m2.

   Podsumowując – zamiast wnioskowania o pozwolenie wystarczy tylko, że zgłosisz zamiar rozpoczęcia budowy. Od momentu zawiadomienia wydział administracji architektoniczno-budowlanej we właściwym starostwie powiatowym ma 30 dni na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu. Jeśli tego nie zrobi, możesz bez przeszkód rozpocząć budowę. Nie jest wymagane dostarczenie, wraz z wnioskiem, oświadczeń odpowiednich jednostek o zapewnieniu przyłączy energetycznych, kanalizacyjnych i wodociągowych, cieplnych, telekomunikacyjnych. Jako Inwestor nie jesteś również zobligowany do informowania o połączeniu działki z drogą jeśli jest to droga publiczna niższej klasy. O takim połączeniu musisz poinformować jedynie wtedy, gdy działka jest położona przy drodze krajowej lub wojewódzkiej. Przyłączenie budynku do poszczególnych sieci oraz połączenie
z drogą publiczną wymagane będzie od Ciebie dopiero w momencie zgłaszania zakończenia budowy w miejscowym nadzorze budowlanym. W zamian za to jesteś zobowiązany dostarczyć informację o obszarze oddziaływania obiektu, które jest podstawą do stwierdzenia przez urząd, czy budowa Twojego nowego domu jednorodzinnego bądź też remont lub przebudowa istniejącego domu będą wymagały pozwolenia na budowę, czy tylko zgłoszenia. Oznacza to, że pozwolenie będzie nadal potrzebne w przypadku modernizacji domu, która zmieni jego obszar oddziaływania, czyli m.in. jego rozbudowy lub podwyższenia ostatniej kondygnacji.

Najważniejsze informacje:

 • od złożenia zawiadomienia do urzędu, budowę domu możesz rozpocząć już po 30 dniach,
 • koniecznie przygotuj cztery egzemplarze projektu budowlanego,
 • zniesiono wymóg uzyskania oświadczeń odpowiednich instytucji o zapewnieniu przyłączy do działki,
 • do projektu dołącz informację o obszarze oddziaływania obiektu,
 • prace związane z przebudową, rozbudową lub nadbudową istniejącego budynku wymagają pozwolenia na budowę.
Projekt i wykonanie: codeweb4.pl wraz z www.it-specjalista.pl

Chcesz otrzymać informację o każdym nowym wpisie który pojawia się na blogu?

Zapisz się do naszego newslettera.

Obiecujemy zero spamu, tylko ekskluzywne treści.